Wie is wie?

Philippe Crombé – wetenschappelijk supervisor

pcrombePhilippe Crombé is professor archeologie in de Prehistorie aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 1996 zijn doctoraat met een onderzoek naar het Finaal-Paleolithicum en het Mesolithicum in Zandig-Vlaanderen. In 2001 werd hij docent en in 2008 hoogleraar. Sindsdien coördineert hij diverse interdisciplinaire onderzoekprojecten over de relatie tussen mens en landschap tijdens het Laat-Glaciaal en het Vroeg-Holoceen.

Prof. dr. Crombé is wetenschappelijk supervisor in Kerkhove.

Joris Sergant – archeoloog-manager

jorisJoris Sergant werkte vanaf 1998 voor de Universiteit Gent aan verschillende onderzoeksprojecten op afgedekte vindplaatsen in de Scheldepolders te Verrebroek ‘Dok’ (Mesolithicum) en Doel ‘Deurganckdok’ (Mesolithicum en Neolithicum). In 2003 doctoreerde hij op de ruimtelijke analyse van een aantal vuursteenconcentraties van Verrebroek ‘Dok’. Van 2004 tot 2007 werkte hij aan een inventarisatieproject van de steentijdsites in Zandig Vlaanderen. Vervolgens bestudeerde hij de impact van het Neolithicum in de Vlaamse zandstreek in het kader van een FWO-project. Hij leidde onder meer opgravingen op de finaal-neolithische sites te Hertsberge en Bazel (een alluviale opgraving met organische bewaring in samenwerking met UGent en VIOE).

Joris staat in voor de algemene coördinatie, hij is het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor de opgraving.

Pieter Laloo & Machteld Bats – archeoloog-projectleiders

PieterPieter Laloo studeerde in 2004 af als licentiaat Archeologie aan de Universiteit Gent. Daarna werkte hij één jaar in Frankrijk voor de INRAP in de regio Champagne-Ardenne. Vanaf december 2005 werkte hij in dienst van de Vakgroep Archeologie aan de Universiteit Gent. Hij was er mee verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kluizendokproject (130 ha vooronderzoek, grootschalige opgraving en uitwerking) en het vooronderzoek te Rieme-Noord (57 ha). Begin 2010 richtte hij samen met Joris Sergant en Machteld Bats GATE bvba op.

machteldMachteld Bats studeerde in 2001 af als licentiate in de Archeologie aan de UGent. Van 2001 tot 2004 voerde ze verschillende projecten uit in opdracht van de UGent, waaronder de veldleiding op de opgraving van de mesolithische vindplaats Haelen-Broekweg, een boorproject in het kader van het onderzoek naar Bronstijd grafheuvels, opgravingen in Doel Deurganckdok en booronderzoek in het Scheldealluvium in het kader van de CAI (i.s.m. het VIOE). In 2004 startte ze met haar doctoraatsonderzoek, nl. een methodologische studie naar de inzetbaarheid van booronderzoek voor afgedekte prehistorische vindplaatsen. Van 2008 tot 2012 werkte ze als archeoloog mee aan een interdisciplinair GOA-project aan de UGent. Ze is tevens medeoprichter van GATE en sinds begin 2013 full time actief binnen het bedrijf als leidinggevend archeoloog over verschillende landschappelijke en archeologische (voor)onderzoeken met een focus op steentijdprojecten.

Pieter en Machteld zijn verantwoordelijk voor de permanente supervisie en administratie in de werkputten. Zij zijn ook de backup voor de projectmananger.

Jonathan Jacops & Frederik Wuyts – archeoloog teamleiders

JOJonathan Jacops behaalde in 2007 zijn licentiaatsdiploma aan de Universiteit Gent. Van 2008 tot 2010 voerde hij verschillende landschappelijke en evaluerende booronderzoeken uit. Eerst in opdracht van de Universiteit Gent en vervolgens voor het Agentschap Onroerend Erfgoed als lid van het multidisciplinaire Sigma-team. Van 2011 tot mei 2015 voerde hij meerdere bureaustudies, proefsleuven- en booronderzoeken uit en werkte hij mee op een aantal grootschalige opgravingen (Aalter-Woestijne, Leeuwergem-Spelaan en het Fluxys- project).

DSC_0150Frederik Wuyts studeerde in 2006 af aan de Universiteit Gent als licentiaat in de Archeologie, met specialisatie in de pre- en protohistorie van Noordwest-Europa. Sinds 2007 heeft hij voor verschillende instellingen in Vlaanderen gewerkt als project-archeoloog. Tussen 2009-2014 vervoegde hij op verschillende campagnes het team van de Universiteit Gent in de Altai. Sinds 2011 maakt hij deel uit van de Gate-ploeg. Hij was er voornamelijk betrokken bij proefsleufonderzoek en een aantal grootschalige opgravingsprojecten zoals  Lier Duwijck en Verrebroek-dok. Recentelijk werkte hij mee aan het reeds legendarisch geworden project Fluxys Alveringem-Maldegem.

Jonathan en Frederik hebben elk de leiding over een graaf- en transportteam, en over een sector van de werkput.

Gunther Noens & Hans Vandendriessche – archeologen

gunther2Gunther Noens is licentiaat in de archeologie, gespecialiseerd in de prehistorie van West-Europa, en legt momenteel de laatste hand aan een doctoraatsonderzoek ‘Intrasite analyse van laatboreale en vroegatlantische mesolithische vindplaatsen in het (alluviaal) afgedekte dekzandgebied van Vlaanderen (Doel) en Nederland (Hempens)’. Hij is sinds 2003 betrokken bij de opgravingen van het Deurganckdok, waar hij de leiding heeft over het uitwerkingstraject. In 2007 werkte hij mee aan de opgravingen in Verrebroek. Sinds eind 2010 is Gunther werkzaam bij GATE. In deze periode stond hij onder meer in voor diverse archeologische en paleolandschappelijke boorprojecten en materiaalstudies.

hansHans Vandendriessche studeerde in 2009 af als master in de archeologie. Vanaf het najaar van 2009 tot de zomer van 2013 werkte hij vervolgens als project-archeoloog bij het VIOE (heden ten dage Onroerend Erfgoed) op het project Aalter-Woestijne waar hij instond voor zowel terreinwerk als voor een basisverwerking van de pre- en protohistorische vondsten. Na afloop van dit project was hij tot eind 2014 in het zuiden van Oost-Vlaanderen werkzaam bij Solva, waar hij op tal van sites, maar voornamelijk te Ruien-Rosalinde, terreinwerk verrichte.

Samen nemen Hans en Gunther de waardering van de zeefstalen voor hun rekening.

Technici

DSC_0345

Een belangrijke rol op het terrein is weggelegd voor onze enthousiaste groep technici. Zij zijn de motor van de opgraving en van het dagelijkse werk op en rond de werf. Op de voorste rij van links naar rechts: Charles, John, Leopold, Matthias, Fadel, Mohammad en Wahid. Op de achterste rij van links naar rechts: Johan, Kris, Niels (een beetje verscholen achter Fadel) en David.

Frédéric Cruz – geologie

freFrédéric Cruz studeerde aardwetenschappen (geologie) aan de Universiteit van Bourgondië en volgde vervolgens de opleiding Archéosciences van één jaar. In 2012 beëindigde hij een doctoraatsonderzoek over de evolutie van de alluviale vlakte van de Seine. Hij voerde de voorbije jaren ook diverse bodemkundige en archeologische veldcampagnes uit op en rond de hoogteversterking van Vix in de Bourgogne. Hij werkt sinds eind september 2011 voor GATE. Hier deed hij voornamelijk boorcampagnes in het Schelde-alluvium en de sedimentologische beschrijvingen van testputten in de kustvlakte.

Frédéric staat in voor het beschrijven van alle boorkolommen, vlakken en profielen. Hij zal ook de monstername voor het paleolandschappelijk onderzoek coördineren en de archeologen adviseren bij het formuleren van voorstellen voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

Luc Allemeersch – botanische macroresten

LucLuc Allemeersch behaalde in 1977 aan de K.U.Leuven zijn diploma van licenciaat in de fysische geografie met een verhandeling over de genese van de polders tussen Dudzele en Zeebrugge. In 1984 presenteerde hij zijn doctoraatsonderzoek rond het Hollandveen in het oostelijk kustgebied. Dit paste binnen een Europees programma over de evolutie van rivieren sinds het Laat-Glaciaal. Hij werkte tussen 1984 en 2007 als educatief en wetenschappelijk medewerker rond (historische) landschappen, vegetaties en planten bij het Provinciaal Natuurcentrum (Limburg), regionale landschappen en de Plantentuin Meise. Luc werkte tussen 2007 en 2010 als leerkracht geografie. Vanaf 2010 gebruikt hij zijn ervaring met (historische) landschappen en macroresten in functie van archeologie. Eerst voor Onroerend Erfgoed (Zwarte Beek, De Kogge) en vanaf 2012 als werknemer bij GATE.

Luc staat in voor de waardering van alle botanische macroresten van de site.

Annelies Storme – botanische macroresten

DSC_0014Annelies Storme deed haar eerste ervaring in micropaleontologie op tijdens haar opleiding tot licentiaat geologie aan de UGent (2004). Nadien vervolgde ze haar studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze een master geoarcheologie volgde en zich specialiseerde in het reconstrueren van landschappen aan de hand van sediment- en pollenonderzoek. Vanaf 2008 kon ze haar kennis in de praktijk omzetten als paleo-ecoloog bij de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed), op verschillende projecten, voornamelijk in riviervalleien, maar ook in archeologische contexten. Naast pollen leerde ze ook diatomeeën gebruiken om het milieu in het verleden te reconstrueren.

Op dit moment werkt Annelies bij de UGent, waar ze de resultaten van het onderzoek bij Onroerend Erfgoed publiceert, met het oog op een doctoraat. Daarnaast is ze betrokken bij de opgraving in Kerkhove, waar ze instaat voor de analyse van bodemstalen op pollen en diatomeeën.

Kim Aluwé – archeozoölogie

archeologie_kerkhoveKim Aluwé voltooide haar master Archeologie aan de Universiteit van Gent in 2012 en trok vervolgens naar de Universiteit van Tübingen (Duitsland) waar ze in 2014 afstudeerde in de Wetenschappelijke archeologie – optie Zooarcheologie. Ze analyseerde voornamelijk Romeinse en Middeleeuwse contexten uit Vlaanderen: Aalter-Woestijne, Sint-Niklaas Europark-Zuid, Blauwhof in Steendorp. Binnenkort start ze een doctoraat aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Tübingen over de dierlijke resten in verscheidene Romeinse contexten in Vlaanderen.

Jeroen De Reu – digitale registratie en 3D documentatie

DSC_0282Jeroen De Reu studeerde in 2006 af als Master in de Archeologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2008 is hij verbonden aan de vakgroep Archeologie, in eerste instantie als doctoraatsbursaal en sinds 2012 als postdoctoraal onderzoeker. In 2012 behaalde hij zijn doctoraat met als titel Land of the Dead. A comprehensive study of the Bronze Age burial landscape in north-western Belgium”. Dit onderzoek focuste op de het Bronstijd (grafheuvel)landschap enerzijds en op digitale applicaties in archeologisch onderzoek anderzijds.

Binnen zijn huidig postdoctoraal project, met financiële steun van het IWT, onderzoekt Jeroen het potentieel van 3D documentatie van archeologische opgravingen (http://archaeology3d.org/). Momenteel is hij niet enkel verbonden met de Universiteit Gent, maar maakt hij ook deel uit van het GATE-team. In Kerkhove zal Jeroen dan ook de digitale (en volledig driedimensionale) registratie van de opgraving op zich nemen.

Jeroen Verhegge – databeheer

jeroen v

Jeroen Verhegge voltooide in 2010 zijn Master in de Archeologie aan de Universiteit Gent waarna hij in Bradford de MSc Archaeological Prospection voltooide. Na een kortstondige passage in de privéarcheologie begon Jeroen 2011 aan een doctoraat aan de UGent. Hij verdiepte zich in de geofysische prospectiemethodes en met een multidisciplinair onderzoek naar de land-zee overgangszone van Doelpolder-Noord verdedigt hij in 2015 zijn doctoraat.

Jeroen staat in voor het verzamelen en beheren van alle data in een digitaal gekoppelde database.

Davy Herremans – publiekswerk en communicatie

DavyDavy Herremans behaalde in 2004 een diploma archeologie aan de Universiteit Gent en aansluitend volmaakte hij een aanvullende masteropleiding in de Monumenten- en Landschapszorg (AUHA). Sinds 2007 werkt hij aan de UGent, als onderzoeker en sinds 2009 ook als praktijkassistent. In 2013 behaalde hij een doctoraat in de historische archeologie. Na een korte passage in de klei-musea van de Rupelstreek, is Davy aan de slag als verantwoordelijke voor de PR en educatieve werking. Een functie die hij combineert met zijn andere activiteiten aan de UGent.

Davy verzorgt de communicatie aan het brede publiek en coördineert de educatieve werking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s